W sobotę 9 października 2021r. w sali posiedzeń UGiM w Węglińcu odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Węglińcu podsumowujący kadencję za lata 2016 – 2020. W obradach uczestniczyli delegaci oraz przedstawiciele do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach OSP Gminy i Miasta Węgliniec, ustępujący członkowie władz oddziału oraz zaproszeni goście: Kazimierz Słabicki – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu. Jan Kolbuch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu, mł. bryg. Artur Czułajewski – Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, kpt. Grzegorz Fleszar – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki, Marek Wawrzynek – Przewodniczący RM Węglińca, Marcin Papla – Sekretarz GiM Węgliniec. Zjazd otworzył W. Błauciak – ustępujący Prezes ZOMG ZOSP RP a następnie przewodnictwo zebrania objął M. Papla i zgodnie z procedurą powołano prezydium zjazdu , ustalono porządek zebrania oraz wybrano komisje. Ustępujący członkowie zarządu miejsko-gminnego i komisji rewizyjnej otrzymali okolicznościowe upominki od Burmistrza GiM Węgliniec M. Wieczorka i Przewodniczącego RM – M. Wawrzynka a najbardziej aktywnym strażakom w roku 2020 (najwięcej wyjazdów do akcji) upominki wręczył Starosta – A. Bieliński. Wyróżnieni, najaktywniejsi strażacy to: W. Błauciak – OSP Cz.Woda, Ł.Krupa – OSP Węgliniec, R. Wiciak – OSP St. Węgliniec, G. Kusiak – OSP Jagodzin oraz P. Brac – OSP Ruszów. Wręczono również Srebrne i Brązowe Medale Za zasługi dla pożarnictwa (K. Magda, G. Kusiak, Sz. Mikołajczyk) oraz srebrne Medale na Straży (M. Stefańska i St. Mikołajczyk). Po wysłuchaniu sprawozdania z pracy zarządu przedstawionego przez Komendanta Gminnego – J. Drosia oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – R. Flinika za okres minionej pięcioletniej kadencji jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i KR , następnie przystąpiono do procedury wyboru nowych władz.

Skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP przedstawia się następująco:

Prezes – Waldemar Błauciak (OSP Cz. Woda)

Wiceprezes – Marcin Papla (UGiM Węgliniec)

Wiceprezes – Radosław Flinik ( OSP Węgliniec)

Komendant Gminny – Janusz Droś (OSP Ruszów)

Sekretarz – Roman Wiciak (OSP St. Węgliniec)

Skarbnik – Zbigniew Tyranowski (OSP Jagodzin)

Członek zarządu – Robert Koncur (Cz. Woda)

Członek zarządu – Andrzej Mazurkiewicz (St. Węgliniec)

Członek zarządu – Rafał Mesjasz (OSP Ruszów)

Członek zarządu – Szymon Mikołajczyk (OSP Jagodzin)

Członek zarządu – Łukasz Pańków (OSP Węgliniec)

Wybrano również: Komisję Rewizyjną tj.

Przewodniczący – Konrad Słabicki (OSP Cz. Woda)

Sekretarz – Łukasz Świeboda (OSP Jagodzin)

Członek – Łukasz Krupa (OSP Węgliniec)

Delegatów i przedstawicieli na zjazd oddziału powiatowego tj.

Waldemar Błauciak (OSP Cz. Woda) – przedstawiciel do zarządu , delegat

Szymon Mikołajczyk (OSP Jagodzin) – przedstawiciel do zarządu , delegat

Rafał Mesjasz (OSP Ruszów ) – delegat na zjazd

W minionej kadencji zakupiono we wszystkich jednostkach OSP bardzo dużo różnorodnego sprzętu ze środków finansowych budżetu gminy , Funduszu Sprawiedliwości, MSW, KSRG, WFOŚiGW, starostwa, darowizn i wsparcia miejscowych firm, nadleśnictw oraz środków pozyskanych z różnorodnych projektów. Największym zakupem był nowy samochód ratowniczo – gaśniczy MAN – GBA 2,5/25 dla OSP Czerwona Woda i Star 266M – GBA 2,5/20 dla OSP St. Węgliniec. Na szczególną uwagę należy zwrócić na wzorową pracę z młodzieżą – we wszystkich jednostkach działają aktywnie drużyny młodzieżowe a MDP Ruszów odnosi sukcesy na terenie województwa dolnośląskiego i kraju jak również w krajowych finałach wojewódzkich i krajowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Na terenie gminy odbyły się czterokrotnie powiatowe zawody sportowo – pożarnicze tj. 3 razy OSP i 1 raz drużyn MDP. Ustępującym członkom zarządu serdecznie dziękujemy za dotychczasową bardzo dobrą pracę a nowo wybranym życzymy sukcesów w nowej kadencji.

J. Droś – Komendant Gminny OSP

J. Wilk – Foto