Aktualizacja: 22.09.2020 Kliknij w link poniżej

I. ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie

 Ul. Żagańska 19, 59-950 Ruszów
NIP: 6151904671

REGON: 23002153800000

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na: Dostawie do siedziby zamawiającego sprzętu pożarniczego, sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie, w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” – realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia (Sprzęt powinien spełniać co najmniej poniższe wymogi lub posiadać równoważną specyfikację):

  1. Miernik – detektor wielogazowy do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla (1 sztuka):

                                   – Wykrywanie (O2, CO, LEL, i H2S)

                                   – Zasilany akumulatorowo z ładowarką

                                   – Poziom ochrony IP67

                                   – Praca w temperaturze od -20 do +50 °C

– BLE (Bluetooth Low Energy) 

– Alarm bezruchu

        2. Prądownica Wodna (1 sztuka):

                                    – Regulowana wydajność w l/min: 130, 230, 300, 400 przy ciśnieniu 6 bar

– Maksymalny zasięg rzutu: ok. 44 m przy ciśnieniu 6 bar

– Uchwyt pistoletowy

– Korpus z anodowanych stopów metali lekkich, 

– Elementy podające wodę z materiałów odpornych na korozję 

– Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

         3. Ubranie specjalne (4 sztuki):

– W skład wchodzą kurtka oraz spodnie

– tkanina zewnętrzna: Nomex® NXT, skład:75% DuPont™ Nomex®/23% DuPont™ Kevlar®/2% włókno antystatyczne, 195 g/m²

– membrana: 3DePTFE, skład: 67% M-aramid/33% P-aramid + Membrana ePTFE, 140 g/m²

– podszewka: 50% DuPont™ Nomex®/50% Lenzig FR, 125 g/m²

– Łączna waga układu warstwowego: 460 g/m²

– Zamek awaryjnego otwierania

– Dodatkowe pojemne kieszenie

– Membrana ePTFE

– Kolor granatowy

– Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

  • Podpora stabilizująca (2 sztuki):

– Wysokość min 1600mm

– Wysokość max 2800mm

– Nośność max 1500mm

– Nośność pasa 2500mm

– Długość pasa 7m

– Kąt pracy 140 stopni

– Wymiary1600 x 280 x 180 mm

– Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

  • Buty specjalne strażackie gumowe (6 sztuk):

– wierzch i spód: mieszanka gumowa trudnopalna

– podszewka i ocieplenie: tkanina bawełniano-poliestrowa, tkanina SEGEL S-250

– metoda produkcji: konfekcjonowanie ręczne i wulkanizacja w kotle

– wysokość butów: 37 cm

– waga 1 pary: 3,0–3,5 kg w zależności od rozmiaru

– obuwie odporne na przebicie prądem o napięciu do 1 kV

– odporne na działanie olejów

– noski stalowe odporne na uderzenie z energią 200 J i zgnieceniem z siłą 15 kN

– podstopia stalowe odporne na przebicie z siłą 1100 N

– antypoślizgowa podeszwa

– pochłanialność energii w pięcie (>20 J)

– cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne

– podeszwy odporne na działanie podwyższonych temperatur

– wyjmowany wkład ocieplający

– kolor: żółty

  • Radiotelefon przenośny (2 sztuki):

 • Obsługiwane tryby pracy:

•DMR Tier II (ETSI TS 102 361-1/2/3)

• Simulcast

• XPT Digital Trunking

• DMR Tier III (ETSI TS 102 361-1/2/3/4)

• Analogowy, MPT 1327

•Liczba kanałów: 512

• Zasilanie akumulatorowe minimum 2000 mAh

• Obsługa cyfrowego i analogowego trybu pracy

• Ochrona przed pyłem i wilgocią IP67

• Wyświetlacz LCD  160 × 128 pikseli, 65.536 kolorów, 1,8 cala, 4 wiersze

• Zestaw bez ładowarki.

  • Ładowarka do radiotelefonu przenośnego (2 sztuki):

• Ładowarka kompatybilna do radiotelefonu zaoferowanego w punkcie 2. Podpunkt 6.                                                        

3.  Informacje dodatkowe:

  1. Każdy ze sprzętów musi posiadać co najmniej 12-miesięczną gwarancję.
  2. Koszty dostawy sprzętu do siedziby zamawiającego ponosi wykonawca.
  3. Płatność będzie dokonana na podstawie wystawionej faktury przez wykonawcę z 30 dniowym terminem płatności.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru oferty dostawy poszczególnych elementów zamówienia, przez różnych wykonawców.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

                  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 26.10.2020 r. 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

                  Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

                  Oferta powinna być:

                  – opatrzona pieczątką firmową,

                  – posiadać datę sporządzenia, 

                  – zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

                  – podpisana czytelnie przez wykonawcę. 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: januszdrosio@interia.pl

(temat wiadomości – Oferta: Dostawa sprzętu pożarniczego ) do godziny 10:00, dnia 21.09.2020 r.

2. Ocena ofert zostanie  dokonana  w dniu 21.09.2020 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://osp.ruszow.pl/

VI. OCENA OFERT

                  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                  1 – Cena – 70%

                  2 – Użyteczność, specyfikacja oraz jakość oferowanego sprzętu – 30%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oferent może zasięgnąć pod nr telefonu 604 622 265 r. od dnia 21.09.2020 r. Wybór najkorzystniejszej oferty, wiążę się ze złożeniem zamówienia na zaoferowany sprzęt, na przedstawionych warunkach.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielą:

Janusz Droś, tel. 604 622 265 lub adres e-mail januszdrosio@interia.pl – w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia oraz prowadzonym postępowaniem.

IX. ZAŁĄCZNIKI

                  Wzór formularza ofertowego.

Poniżej w formacie pdf.